Цели в полза на нашите дейности

Парникови_дейности

Нашият ангажимент

Ние сме ангажирани да увеличаваме устойчивостта на нашите дейности и решенията, които предоставяме на земеделските стопани. Нашите 10-годишни ангажименти включват иновативна устойчивост, установяване на стратегия за климата, използване само на екологични опаковки и увеличаване на усилията за устойчивост на нашите обекти.

Нашите цели до 2030 г.

Require Sustainability Criteria for New Products

Всеки нов продукт на Corteva Agriscience ще отговаря на критериите ни за устойчивост до 2025 г.

Трансформацията и иновацията в нашата селскостопанска система са съществено важни за посрещане на бъдещите предизвикателства. Затова всяка нова продуктова концепция, която разработваме, ще отговаря на конкретни критерии за устойчивост, преди да бъде придвижена до нашата линия от продуктови иновации.

Manage Our Greenhouse Gas (GHG) Emissions

Установяване на нашата стратегия за климата за емисии от обхват едно, две и три, включително съответните цели за намаляване до 1 юни 2021 г.

Можем да даваме пример в усилията си да облекчим климатичните промени чрез фокусиране върху възможности за възобновяема и ефективна енергия и установяване на 10-годишен план за намаляване на емисиите.

Емисиите от обхват едно възникват от източници, които се притежават или управляват от компанията. Обхват две обхваща емисии на парникови газове от генерирането на купена електроенергия, изразходвана от компанията. Емисиите от обхват три са следствие от дейностите на компанията, но възникват от източници, които не се притежават или управляват от нея. Научете повече за стандартите за емисии на https://ghgprotocol.org/.

Use Only Sustainable Packaging

Всички опаковки ще могат да се използват повторно или да се рециклират до 2030 г.

Устойчивите опаковки намаляват използването на пластмаса и отпадъците като цяло. Ние разработваме нови процеси и технологии, които позволяват всички опаковки да се използват повторно и да се рециклират.

Increase Our Sites' Sustainability Efforts

По-устойчиви дейности на всеки обект на Corteva Agriscience чрез намаляване на отпадъците, опазване на водата и подобряване на биоразнообразието. 

Ние работим за състояние на нулеви отпадъци за всички дейности със семена и опазване на водата в зони с голям недостиг на вода. Освен това използваме най-добрите практики за биоразнообразие във всички обекти и изследователски ферми на Corteva.

Жена, инспектираща царевица

Винаги правим онова, което е правилно, като поддържаме високи етични стандарти и осъществяваме бизнеса си безопасно и прозрачно.

Основна ценност на Corteva