P9367

 • Царевица
 • ФАО 370

Нова селекция хибрид Pioneer® в група ФАО 300, с много висок и стабилен добивен потенциал, 

подходящ за отглеждане при интензивна технология.

 

За продукта:

 • Нова селекция хибрид на Pioneer® в група ФАО 300
 • Много висок и стабилен добивен потенциал
 • Бързо освобождаване на влагата на зърното
 • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1190

Съвети за фермера:

 • Подходящ за отглеждане в Северна България
 • Подходящ за отглеждане при интензивна технология
 • Партниращ хибрид на Р9300, Р9415, Р9241, Р9398, Р9610, Р9639

Препоръчителна гъстота:

 •  6 300 до 6 800 растения за реколтиране на дка при неполивни условия
 • 8 200 до 8 700 растения за реколтиране на дка при поливни условия