Азотен стабилизатор

N-Lock

Практическо решение за усвояване на азота без загуби

Азотният стабилизатор N Lock е продукт, който спомага за контролирано усвояване на най-важния хранителен елемент за растенията - азота. Прилагането му дава възможност да се намалят загубите при използване на азотните торове.

N Lock e практическо решение за усвояване на азота без загуби при отглеждането на културите

Азотът е основният елемент, от който са изградени живите организми и единственият хранителен елемент, който при нормални условия е в газообразно състояние. Това е причината, поради която при освобождаване, той се изпарява. Последните научни изследвания установяват, че в най-добрия случай растенията усвояват до 50% от азота, който се внася в почвата чрез торовете. Другите 50% или се измиват, или се изпаряват.

Какви са главните проблеми при използване на азотните торове в практиката

 • Загуба на част от веществата, поради неусвояването им или просмукване в почвения профил.
 • Замърсяването на подпочвените води, поради просмукването на тора в почвения профил в дълбочина.
 • Вкисляване на почвата (рН под 5 – 6), което може да доведе до проблем при отглеждането на определени култури.
 •  Денитрификацията до азотни парникови газове, които се „изпаряват“ в атмосферата и замърсяват околната среда. 
 • Поради тези причини голямо количество от използваните азотни торове се губи и по този начин има загуби не само от разходи на използвани, но неусвоени торове, но и от нереализирани пропуснати добиви от отглежданите култури.

Има ли решение за ограничаване на азотните загуби в практиката и как да се постигне това в практиката?
Решение на проблема дава продуктът N Lock, който е азотен стабилизатор, внедрен и ползващ се в практиката повече от 40 години в редица страни от Западна Европа (основно в Германия и Франция) и САЩ.

Какво представлява N Lock

o   Азотен стабилизатор за употреба с всички видове азотни торове в практиката.

 

o   Гарантира ефективно усвояване на наличния азот при полските култури.

 

o   Подобрява здравния статус на културите.

 

o   Намалява загубите от азот и осигурява по-високи добиви и приходи.

 

o   Продължително действие до 12 седмици след приложение, в зависимост от температурата на почвата и влагата в почвата.

 

o   Модерна формулация микро-енкапсулирана суспензия (CS), която се прилага лесно с всички наземни пръскачки.

 

§  Предимствата на тази формулация е, че:

 

·         активното вещество се освобождава бавно и контролирано и по този начин се постига дълготраен и пълен ефект на усвояване на наличния азот от почвата

 

·         формулация „посреща“ екологичните изисквания за безопасност

 

·         безопасна е за оператора работещ с продукта

 

·         съвместим с други продукти за растителна защита.

 

 

 

Как работи N-lock

 

 

 

Как работи N Lock

o   N Lock работи като блокира работата на бактерията нитрозомонас, която остава неактивна, като азота се запазва в стабилна усвояема амониева форма, който е много по-малко податлива на просмукване и денитрификация/разграждане в почвения слой/.

o   Тази стабилна усвояема амониева форма на азота се свързва с почвата и е винаги налична за усвояване от растенията, като по този начин се свеждат до минимум загубите на азот във водата и атмосферата.

o   Амониевата форма на азота се свързва с глинените и хумусни частици и така остава в почвата, след което се абсорбира от корените на растенията, като по този начин ги храни.

o   N Lock намалява загубата на азот, при което се постига:

§  Повишение на добива до 10% (спрямо непръскани площи с N Lock).

§  Задържа азота в зоната на кореновата система и така е наличен за растенията през цялата вегетация.

§  Потенциално намаляване на броя азотни подхранвания – спестяват се допълнителни разходи за торене като операция, ФРЗ, амортизации, и т.н.

§  Повишава ефекта на азотното торене.

§  Удължава се периода на усвояването на азота.

§  Намалява образуването на нитрати и просмукването на тези нитрати в почвата.

§  Намалява се образуването на газови емисии на парникови газове в атмосферата.

§  Растенията стават по-здрави, по-силни, по-зелени, с по-развита надземна маса и по-мощна коренова система.


Кога и къде трябва да се използва N Lock

 • На полета, където може да има загуби на азот – песъкливи, пропускливи почви или почви, където влагата се губи по-бързо.
 • При високодобивни култури, които изискват интензивни технологии на отглеждане и усвояването на азота е от изключителна важност.
 • При подхранване с азот по време на цялата вегетация при отглеждане на съответната култура.
 • При торене с органични торове.
 • Когато искате да запазите азота през есенните и зимни месеци на вегетация, който след това да се използва напролет от културите.
 • Когато се изисква да се сведат до минимум газовите емисии в атмосферата.
 • Когато се изисква минимален брой подхранвания и минимален брой преминавания с торовнасящи машини през полето.
 • Когато има специални изисквания за минимално въздействие на азота върху околната среда.

Как да получим най-добър ефект от приложението на N Lock

 • При пролетно приложение от месец март нататък, когато вече има активна вегетация на културите.
 • При есеннно приложение за запазване на азота в почвата, като се предотвратява просмукването му в почвения профил и ще се използва напролет.
 • Влагата в почвата е поне 70% от пределната полска влагоемност (ППВ) при приложение.
 • След приложението, ако влагата в почвата е под 70% от пределната полска влагоемност, ако има валеж или се направи поливка от 12 мм, ефектът на усвояване на азота се увеличава. Ако няма валеж или поливка, се препоръчва да се направи леко култувиране с култиватор.

Как се прилага N Lock при царевица

 • Най-добър ефект се получава при вегетационно приложение на царевицата във фаза от 4-ти до 8-ми лист на културата. При тези фази на приложение се постига максимален ефект от N Lock, който подпомага пълното усвояване на азота.
 • N Lock може да се приложи заедно с хербициди или листни торове.
 • Тубата с N Lock  да се разклати интензивно 1 до 2 минути преди да се отвори капачката и да се сипе необходимото количество в резервоара на пръскачката – задължително е да се направи, защото формулацията е макро-енкапсулирана суспензия.

При приготвяне на работния разтвор да се следват следните стъпки:

 • първо в резервоара се сипва вода около 50% от обема му, след което необходимото количество от N Lock;
 • след това се добавя необходимото количество от другия продукт (ако ще се смесва) при непрекъснато разбъркване и се допълва догоре резервора с вода;
 • При сипването на продуктите в резервоара на пръскачката бъркалката трябва да работи постоянно;
 • Разбъркването на разтвора трябва да продължи през цялото време на пръскането;

Изисквания, които трябва да се следват преди, по време и след приложението

 • Приложението трябва да се извърши при температура минимум 8 градуса и максимум до 25-26 градуса.
 • Обемът на работния разтвор трябва да е минимум 20 л/дка.
 • Същия ден след приложение трябва да се направи поливка от 12 мм (освен ако почвената влага е под 70% от пределната полска влагоемност не падне дъжд също 12 мм).
 • Ако почвената влага след приложението е минимум 80% от ППВ, ефектът ще е перфектен.
 • Да не се намалява дозата на азота като торене.
 • Да не се пренаторява полето, повече от необходимото.

Резултати

През 2018 година бяха изведени 8 демонстрационни опити при хибриди царевица на Пионер в различни части на България, като парцелите бяха от 20 до 30 дка (пръскано и непръскано с N Lock). Предвид това че, годината беше с изключително много валежи, то и резултатите бяха повече от перфектни, като разликата в добива между пръскано и непръскано с N Lock беше плюс 7% до 10% повече добив от дка при третирания вариант с N Lock. През 2019 година отново ще заложим на големи демонстрационни опити, като ще разширим и броя на хибридите царевица, върху които ще изпитаме продукта.

За повече информация прочетете Три стъпки за разпознаване на качествен азотен стабилизатор.