27.02.2019 г.

Сухо склеротийно гниене по слънчогледа

Автор Corteva България Revised 31.07.2019 г.
Something went wrong. Please try again later...

Сухото склеротийно гниене е гъбна болест по слънчогледа, причинявана от Macrophominaphaseolina. Това е гъба полифаг с обширен кръг от гостоприемници, които са важни селскостопански култури (включително соя, царевица, зърнено-бобови култури, люцерна и картофи), в допълнение към много други диворастящи видове (около 400 растителни вида). Молекулярни проучвания са показали значително генетично разнообразие в рамките на и между групите от изолати от различни гостоприемници, но няма категорично доказателство за патогенна специализация на изолатите към гостоприемниците. Няколко вида гъби са описани като синоними на причинителя на сухото склеротийно гниене, M. phaseolina, включително Botryodiplodiaphaseoli, Rhizoctoniabataticola и Sclerotiumbataticola. Болестта се среща във всички региони на отглеждане на слънчоглед по света. В Европа първите съобщения за сухо склеротийно гниене датират от 1980-те години в Испания и други средиземноморски държави. Сухото склеротийно гниене може да доведе до значително намаляване на добива в региони с горещ и сух климат по време на сезона на растеж. В Русия и Украйна има съобщения за до 25% загуби на добив.

Значение на болестта и географско разпространение

Сухото склеротийно гниене е гъбна болест по слънчогледа, причинявана от Macrophominaphaseolina. Това е гъба полифаг с обширен кръг от гостоприемници, които са важни селскостопански култури (включително соя, царевица, зърнено-бобови култури, люцерна и картофи), в допълнение към много други диворастящи видове (около 400 растителни вида). Молекулярни проучвания са показали значително генетично разнообразие в рамките на и между групите от изолати от различни гостоприемници, но няма категорично доказателство за патогенна специализация на изолатите към гостоприемниците. Няколко вида гъби са описани като синоними на причинителя на сухото склеротийно гниене, M. phaseolina, включително Botryodiplodiaphaseoli, Rhizoctoniabataticola и Sclerotiumbataticola. Болестта се среща във всички региони на отглеждане на слънчоглед по света. В Европа първите съобщения за сухо склеротийно гниене датират от 1980-те години в Испания и други средиземноморски държави. Значителни нападения са съобщавани също в Русия и Украйна. Сухото склеротийно гниене може да доведе до значително намаляване на добива в региони с горещ и сух климат по време на сезона на растеж. В Русия и Украйна има съобщения за до 25% загуби на добив.

Симптоми

Симптомите на сухото склеротийно гниене обикновено се появяват по по-старите растения след цъфтежа (фигура 1). Гъбата може да нападне корените в началото на сезона, но симптомите на болестта по принцип не се проявяват до цъфтежа, а след това стават по-изразени, по време на периода на наливане на зърното. В основата на стъблото се развива външно кафяво до сиво-черно оцветяване, често придружавано от сивооцветена зона над основата (фигура 2). Оцветяването се свързва с вътрешно сухо гниене, което причинява разпадане и раздробяване на тъканите на кората и сърцевината. Появата на черни микросклероции, които приличат на петна от пипер или въглен, е диагностичен признак за инфекция със сухо склеротийно гниене по слънчогледа. Докато се образуват, микросклероциите първоначално може да са разпръснати хаотично, след което се сгъстяват в долната част на стъблото, видимо напредват нагоре и полепват по остатъците от проводящите снопчета. Корените на заразените растения често са тъмни и чупливи, а семената може да имат микросклероции по обвивката си. Ако инфекцията е тежка, растенията умират преждевременно и стъблата може да избелеят.

Сухо склеротийно гниене по слънчогледа

Фигура 1. Общ изглед на растения, заразени с Macrophominaphaseolina

Сухо склеротийно гниене по слънчогледа

Фигура 2. Подробно изобразени симптоми на сухо склеротийно гниене, предизвикано от Macrophominaphaseolina.Обърнете внимание на наличието на микросклероции в сърцевината на снимката отдясно.

Жизнен цикъл на болестта и епидемиология

На фигура 3 е показан жизненият цикъл на M. phaseolina. Микросклероциите на гъбата в корени и стъбла, заразени със сухо склеротийно гниене, се изпускат в почвата, тъй като тези тъкани се разлагат и служат като основни пропагули за оцеляване. Има доказателства, че микросклероциите могат да оцелеят до 3 години в почвата, но ролята на алтернативните гостоприемници, особено такива без симптоми, в пренасянето на M. phaseolinaизисква допълнително проучване.Въздействието на стреса върху колонизирането на слънчогледа от този патоген не е количествено измерено.Възможно е семеначетата и растенията, нападнати от M. phaseolina, независимо дали от семенен, или почвен инокулат, да останат без симптоми и инфекцията да остане латентна, докато растенията не бъдат подложени на стрес по време на и след цъфтежа.

В експериментално изследване за предаването чрез семена на M. phaseolina са наблюдавани високи нива на колонизиране на корените на слънчоглед при 35ºC, като много от семеначетата умират след две седмици, докато при 25ºC семеначетата остават зелени и здрави, въпреки че гъбата често е изолирана от тях. Наблюденията показват също така, че гъбата не се развива надпетото междувъзлие на заразено растение и не напада главата. Високите температури и ниската почвена влага по време на наливане на зърната са предпоставка за развитие на сухо склеротийно гниене по слънчогледа.Освен това всякакви значими биотични (коренови и листни патогени) или абиотични (хербициди, недостиг на хранителни вещества) фактори, които увеличават стреса върху растенията допринасят за увеличаване на степента на тежест на склеротийното гниене. Документирани са също допълнителни взаимодействия между нематодите и M. phaseolinaпо слънчогледа.

Цикъл и развитие на склеротийно гниене


Фигура 3.
Жизнен цикъл на болестта, причинявана от Macrophominaphaseolina
(адаптиран от царевица)

Контрол и борба

Много от усилията за контрол на M. phaseolinaса насочени към управлението на популациите от микросклероции. Намаляване на популацията може да се постигне чрез ротация на културите с негостоприемни видове (например пшеница или други дребни зърнени култури), което може да е трудно, като се има предвид широкият кръг от гостоприемници на патогена и способността му да колонизира корените на гостоприемните растения, без да предизвиква симптоми.Агротехниките, които намаляват стреса, като например правилна гъстота и период на сеитба, и адекватното наторяване, могат да спомогнат за намаляване на разпространението и степента на тежест на сухото склеротийно гниене. Освен това има съобщения за разлики в чувствителността към патогена при зародишна плазма от слънчоглед.

Автор: д-р Алберто Мартин-Санц
Фитопатолог и изследовател на патологията и генетиката на растенията

Библиография

GulyaTJ, RashidKYandMasirevicSM. 1997. Sunflowerdiseases. In: Sunflower Technology andProduction 35. SchneiterAA (Ed). ASA, CSSA, SSSA, Madison, WI. Pp: 263-379
RyleyMJ.2016.CharcoalRot.In:CompendiumofSunflowerDiseasesandPests.In:CompendiumofSunflowerDiseasesandPests. HarvesonRM, MarkellSG, Block CC, GulyaTJ (Eds). The American PhytopathologicalSociety, St. Paul, Minnesota, USA. Pp: 33-35.