Цели в полза на нашите дейности

Парникови_дейности

Нашият ангажимент

Ние сме ангажирани да увеличаваме устойчивостта на нашите дейности и решенията, които предоставяме на земеделските стопани. Нашите 10-годишни ангажименти включват иновативна устойчивост, установяване на стратегия за климата, използване само на екологични опаковки и увеличаване на усилията за устойчивост на нашите обекти.

Нашите цели до 2030 г.

Изискване за критерии за устойчивост за нови продукти

Всеки нов продукт на Corteva Agriscience ще отговаря на критериите ни за устойчивост до 2025 г.

Трансформацията и иновацията в нашата селскостопанска система са съществено важни за посрещане на бъдещите предизвикателства. Затова всяка нова продуктова концепция, която разработваме, ще отговаря на конкретни критерии за устойчивост, преди да бъде придвижена до нашата линия от продуктови иновации.

Намаляване на емисиите от парникови газове

Постигане на намаляване на интензитета с 65% за емисиите от обхват 1 и 2 и с 20% за емисиите от обхват 3 до 2030 г. чрез ангажиране с валидни за цялата компания научнообосновани цели.

Тъй като земеделските стопани и селскостопанската промишленост са изправени пред непосредствените ефекти от променящия се климат, нашият ангажимент към научнообоснованите цели в съответствие със сценария за 1,5oC или дори по-добро постижение, показва, че възнамеряваме да изпълним нашата част по този важен проблем.

Използване само на устойчиви опаковки

Всички опаковки ще могат да се използват повторно или да се рециклират до 2030 г.

Устойчивите опаковки намаляват използването на пластмаса и отпадъците като цяло. Ние разработваме нови процеси и технологии, които позволяват всички опаковки да се използват повторно и да се рециклират.

Повишаване на усилията ни към устойчивост

По-устойчиви дейности чрез намаляване на отпадъците, опазване на водата, подобряване на биоразнообразието, повишаване на прозрачността и устойчиво снабдяване.

Например, ние работим за състояние на нулеви отпадъци за всички дейности със семена и опазване на водата в зони с голям недостиг на вода. Освен това използваме най-добрите практики за биоразнообразие във всички обекти и изследователски ферми на Corteva. Освен това ще увеличим приобщаването в нашата база за доставки, за да постигнем 25% от глобалните адресируеми разходи с разнообразни доставчици и малки фирми до 2030 г. Прочетете повече за нашия ангажимент към приобщаване, многообразие и справедливост.

Жена, инспектираща царевица

Винаги правим онова, което е правилно, като поддържаме високи етични стандарти и осъществяваме бизнеса си безопасно и прозрачно.

– основна ценност на Corteva